Tiedotteet‎ > ‎

Leppävaara on enemmän kuin Sello

lähettänyt Esko Uotila 21.8.2014 klo 6.12   [ 21.8.2014 klo 6.13 päivitetty ]

Markku Salmen mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 21.8.2014
 
Mart­ti Sa­lo­maa kir­joit­ti mie­li­pi­de­si­vul­la (HS 19. 8.) Es­poon Lep­pä­vaa­ras­ta moit­tien sen ark­ki­teh­tuu­ria. Eri­tyi­ses­ti hän oli pa­hoit­ta­nut mie­len­sä Sel­lon jul­ki­si­vus­ta, jo­ka näyt­täy­tyy ju­na­mat­kus­ta­jal­le har­maa­na sei­nä­nä, jo­ta pi­ris­tä­vät vain kaup­po­jen ni­met.

Sa­lo­maan mu­kaan "Lep­pä­vaa­ra on suun­ni­tel­tu vä­hit­täis­kau­pan tar­pei­ta aja­tel­len" ei­kä sik­si kel­paa met­ro­po­lin mal­li­kes­kuk­sek­si.

Mu­ka­vaa, et­tä Sa­lo­maa on käy­nyt tääl­lä Lep­pä­vaa­ras­sa, mut­ta sää­li, et­tä hän ei nous­sut ju­nas­ta ja kier­rel­lyt kat­se­le­mas­sa paik­ko­ja. Ly­hyel­lä kä­ve­lyl­lä voi var­mis­tua sii­tä, et­tä Lep­pä­vaa­ran kau­pun­ki­ku­va on mo­ni­puo­li­nen ja ri­kas. Tääl­tä löy­tyy viih­tyi­siä ker­ros­ta­lo­kort­te­lei­ta ja väl­jää pien­ta­loa­su­tus­ta, pel­to­au­kei­ta ja met­säi­siä kal­lioi­ta, jois­ta nä­kyy me­ren­ran­ta.

Lep­pä­vaa­ras­sa työ­pai­kat, asu­mi­nen ja pal­ve­lut lo­mit­tu­vat su­ju­vas­ti kes­ke­nään. Lep­pä­vaa­ra on to­del­li­suu­des­sa pal­jon muu­ta­kin kuin mas­sii­vi­nen kaup­pa­kes­kus.

Sel­lon "laa­ti­kot" ja Kam­pin kes­kus ovat mo­lem­mat sa­mo­jen ark­ki­teh­tien piir­tä­miä. Niis­sä on sa­mo­ja to­teut­ta­jia ja sa­mat kaup­pa­liik­keet, Sel­los­sa nii­tä vain on enem­män.

Sel­lo on myös ai­dos­ti kau­pal­lis­ten ja jul­kis­ten pal­ve­lu­jen yh­teen­liit­ty­mä. Sel­lon kir­jas­to on maan suu­rim­pia, ja si­tä täy­den­tä­vät Sel­lo­sa­li se­kä lef­fa­teat­te­rit.

Kaup­pa­kes­kus Sel­lo te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den ja kau­pun­gin­osa­yh­dis­tyk­sen kans­sa. Täs­tä hy­vä esi­merk­ki on elo­kuun vii­mei­se­nä lauan­tai­na jär­jes­tet­tä­vä Lep­pä­vaa­ran kau­pun­ki­juh­la.

Lep­pä­vaa­ra kel­paa edel­leen mai­nios­ti met­ro­po­lin mal­li­kes­kuk­sek­si.

Mark­ku Sal­mi
Lep­pä­vaa­ra, Es­poo

    Kuva: Raimo Heino

Comments