Tiedotteet‎ > ‎

Kannanotto MAL-luonnoksiin

lähettänyt Suur-Leppävaaran Asukasfoorumi 19.12.2014 klo 0.59   [ 19.12.2014 klo 1.02 päivitetty ]

Suur-Leppävaaran asukasfoorumin kannanotto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman (MASU) ja asuntostrategian luonnoksiin ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnokseen (HLJ 2015)

Suur-Leppävaaran asukasfoorumi toteuttaa alueellaan Espoon kaupungin järjestämää toimintaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Se järjestää asukas-tilaisuuksia ja tiedottaa alueen keskeisistä kehittämishankkeista ja palveluista. 

Leppävaara on jo tällä hetkellä seudun suurimpia kaupunkikeskuksia ja suuralueita, jossa asuu runsaat 65 000 asukasta.  Leppävaarassa on myös runsaasti työpaikkoja. Suuralue kasvaa ja kehittyy ripeästi, sijaitseehan se keskeisesti Helsingin seudun raideliikenteen varaan rakentuvassa kaupunkirakenteessa. Seudullisilla kasvutavoitteilla arvioituna Leppävaara on vuoteen 2050 mennessä kehittynyt vähintään 100 000 asukkaan kaupunkikeskukseksi. 

Leppävaaran suuralueella on jo tällä hetkellä kaavoissa runsaasti uusia asuntorakentamis-mahdollisuuksia ja lisää on suunnitteilla eri puolilla aluetta. Leppävaaran ydinkeskukseen radan pohjoispuolelle suunnitellaan korkeita asuintorneja. Perkkaa saa jatkeekseen tehokkaasti rakennetun uuden Vermontien alueen, jonne suunnitellaan asuntoja 5000 asukkaalle. Uusmäen ja Painiityn uudisalueet täydentyvät niin ikään tarjoten asunnot tuhansille asukkaille. 

Suurimpana uudisalueena on Keran alueelle hiljattain käynnistetty osayleiskaavoitus, jossa on tavoitteena jopa 15 000 asukkaan asuinalue.  Lisäksi eri puolilla aluetta on vireillä huomattava määrä pienempiä täydennysrakentamiskohteita. 

Leppävaaran ripeä kehitys ja suuri kehittämispotentiaali ei Suur-Leppävaaran asukasfoorumin mielestä riittävästi näy MASU 2050 -vyöhykekartalla, joka osoittaa seudun ensisijaisesti kehitettävia alueita. Pääosa Leppävaaran suuralueesta kuuluu Asukasfoorumin näkemyksen mukaan luokkaan ”seudun ensisijaisesti kehitettävät vyöhykkeet 2016-2050”.

Karakallio ja Viherlaakso täyttävät maankäytön suunnittelun keskeiset kriteerit ja niille voidaan kohdistaa asuntostrategian mukaista täydennysrakentamista. Ne tulee sisällyttää seudun ensisijaisesti kehitettäviin vyöhykkeisiin, koska alueilla on hyvät liikenneyhteydet ja edellytykset nykyrakenteen tiivistämiseen ja täydentämiseen niin työpaikkojen kuin asuinalueidenkin osalta. 

Myöskään liikennejärjestelmäluonnos ei tue Leppävaaran seudun kehittämistä riittävästi. Kaupunkiradan jatke ja Raide-Jokeri on priorisoitava korkeammalle vuosien 2016-2025 investointiohjelmassa. Nämä Leppävaaran kannalta keskeiset väylähankkeet tulee saada ripeästi käyntiin, jotta rakennettaville ja kasvaville asuntoalueille pystytään takaamaan toimivat liikenneyhteydet.

Kaupunkirata on jatkettava Espoon keskukseen, jotta Keran alueelle saadaan toimivat joukkoliikenneyhteydet ja Keran aseman aluetta voidaan kehittää samanaikaisesti asunto-rakentamisen aloittamisen kanssa. Espoo-Lohja-Salo-ratahanketta on esitetty EU:n investointi-hankkeiden listalle. Sen myötä kasvavaan liikenteeseen on varauduttava rakentamalla kaupunkiradan jatke ennen oikoradan toteuttamista.

Rakenteilla oleva Turveradantie Mankkaalta Friisinmäentielle tulee lisäämään liikennettä Etelä-Leppävaarassa. Kaupunkiradan jatkeen yhteydessä rakennettavaksi suunniteltu Säterinpuistontien jatke Turuntielle on tarpeen keventämään Leppävaarankadun liikennettä ja parantamaan kevyen liikenteen yhteyksiä Etelä- ja Pohjois-Leppävaaran välillä.

Raide-Jokeri parantaa poikittaisyhteyksiä Tapiolaan ja Helsingin suuntaan. Yhteys tarvitaan paitsi Kanta-Leppävaaran niin myös Vermon-Perkkaan kasvavaa asutusta varten. Se on toteutettava yhdessä kaupunkiradan jatkeen kanssa ennen Leppävaaran keskustan kehittämistä, jotta Sellon kauppakeskuksen yhteydessä oleva liikennekeskus saadaan toimivaksi.

Kehä II:n jatke ei sisälly HLJ 2015 -luonnoksen investointiohjelmaan. Espoon kaupunki on kuitenkin aloittamassa suunnittelun Turuntie - Vihdintie -yhteyden toteuttamisesta osana kaupungin pää- ja kokoojakatuverkkoa. Tämä tulisi ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa ja erityisesti Viherlaakson ja Karakallion alueiden kehittämisessä.

Suur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmä

Comments